O STOWARZYSZENIU

GENEZA POWSTANIA
2 sierpnia powstała nowa organizacja - "Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89", zrzeszająca b. działaczy organizacji podziemnych walczących o niepodległość w latach 1956 do 1989r.  Celem Stowarzyszenia jest obrona praw i interesów osób które walczyły o niepodległość lub były z przyczyn politycznych represjonowane przez władze PRL. Prezesem Stowarzyszenia został dr Daniel Alain Korona - w latach 1980-tych współpracownik działu zagranicznego NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze, działacz Głosu Wolnego SGPISu i NZS SGPIS, założyciel jawnego Klubu Francuskiego SGPIS zwanego "Syndromem", poprzez którego organizowano wysyłki prasy podziemnej do paryskiego biura Solidarności. 
 Działacze Stowarzyszenia nie domagają się specjalnych przywilejów dla weteranów opozycji antykomunistycznej, natomiast proponują by uznać b. działaczy walczących o niepodległość za kombatantów, co byłoby rodzajem uhonorowania a równocześnie umożliwiłoby lekkie polepszenie bytu weteranów. Stowarzyszenie nie akceptuje propozycję ustawy, w której nastąpiłoby zrównanie b. działaczy opozycyjnych i UBeków, jak też za nierealne uznaje projekt obywatelski ustawy o statusie weteranów opozycji antykomunistycznej. Stowarzyszenie zapowiada własny projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych, w których uregulowany zostanie status b. działaczy opozycji.
-----------------------------------
Regulamin Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89

§1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i nosi nazwę Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwane w dalszej części "Stowarzyszeniem"
§2. Stowarzyszenie odwołuje się do ideałów społecznego uczestnictwa w życiu publicznym, tradycji patriotycznej, oddolnych inicjatyw społecznych.
§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
§4. Stowarzyszenie działa na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§5. Celem Stowarzyszenia jest ochrona praw, godności i interesu członków Stowarzyszenia i ich rodzin, innych osób za ich zgodą oraz interesu społecznego w sprawach administracyjnych, lustracyjnych, karnych, cywilnych i zabezpieczenia socjalnego osób represjonowanych z przyczyn politycznych oraz byłych działaczy organizacji politycznych i związków zawodowych nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących w latach 1956-1989, działających na rzecz niepodległości Polski
§6. Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1)     reprezentowanie członków Stowarzyszenia i ich rodzin, innych osób za ich zgodą oraz interesu społęcznego - wobec władz, organów administracyjnych, instytucji państwowych, społecznych, prywatnych i gospodarczych;
2)     występowanie w sprawach i postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych w imieniu członków Stowarzyszenia, innych osób za ich zgodą oraz w interesie społecznym.
3)     organizowanie spotkań, zgromadzeń publicznych, imprez okolicznościowych, innych akcji protestacyjnych i społecznych,
4)     prowadzenie działalności informacyjnej, prasowej, wydawniczej, audiowizulanej, radiowo‑telewizyjnej; także z wykorzystaniem sieci informatycznych
5)     publiczne opiniowanie projektów i przepisów prawnych, udział w postępowaniach mediacyjnych na prawach uczestnika społecznego, występowanie z propozycjami zmian przepisów prawnych
§7. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, po zaakceptowaniu Regulaminu, stosownych uchwał Walnego Zebrania Członków i decyzji prezesa, która działała na rzecz niepodległości Polski w latach 1956-89 oraz:
świadczyła pracę  na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.
- była szykanowana lub represjonowana z przyczyn politycznych, w tym osadzona w więzieniach, ośrodkach internowania lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku. za działalność polityczną lub związkową
§8. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: nieopłacenia składki w  terminie, wykluczenia za działanie nieetyczne, sprzeczne z interesem, Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, dobrowolnego wystąpienia, śmierci.
§9. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes stosownie do potrzeb z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/5 członków, nie rzadziej niż raz na rok
§10. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia, a w szczególności: nadawanie tytułów honorowych, uchwalania zmian w Regulaminie i podejmowania uchwał ws. rozwiązania lub przekształcenia Stowarzyszenia
§11. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków wymagane jest w I wyznaczonym terminie co najmniej obecność połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków, a w II terminie uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu Członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
§12. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Prezes Dr Daniel Alain Korona.
§13. Prezes, działając w imieniu Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie, wykonuje bieżącą pracę administracyjną, zwołuje Walne Zebranie Członków.
§14. Prezes może do pomocy w swej pracy powołać i odwołać członków Stowarzyszenia na określone funkcje, tworzyć i rozwiązywać zespoły, biura, sekcje, komisje, komitety, ruchy oraz określa ich zadania i tryb pracy.
§15. W przypadku nieobecności prezesa, Stowarzyszenie reprezentuje wiceprezes Karol Kostrzębski lub inna osoba wskazana przez prezesa w drodze pisemnej decyzji.
§16. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, mogą być ustanowieni również pełnomocnicy, działających w granicach umocowania.

§17. Uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu stowarzyszenia, przekształceniu Stowarzyszenia w Stowarzyszenie zarejestrowanie podejmuje Walne Zebranie Członków większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

KONTAKT:
Adres do korespondencji: Sobieskiego 64/8, 02-930 Warszawa
Telefon 517 741 154
e-mail: stowarzyszenie.pe2012@gmail.com